Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definities
1. Nieuwe Nostalgie: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17282117
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Nieuwe Nostalgie werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
3. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en Nieuwe Nostalgie ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Nieuwe Nostalgie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Nieuwe Nostalgie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Nieuwe Nostalgie voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
7. Indien Nieuwe Nostalgie niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Nieuwe Nostalgie het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
8. Nieuwe Nostalgie heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.
Artikel 3 Offertes
1. Iedere offerte van Nieuwe Nostalgie X is vrijblijvend.
2. Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
3. Een verstuurde offerte is tot 31 dagen na dagtekening geldig, tenzij Nieuwe Nostalgie schriftelijk anders aangeeft.
4. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt Nieuwe Nostalgie het recht om de offerte binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
5. Nieuwe Nostalgie is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Nieuwe Nostalgie verstrekt.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nieuwe Nostalgie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is Nieuwe Nostalgie daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nieuwe Nostalgie anders aangeeft.
10. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.
Artikel 4 De overeenkomst
1. Een overeenkomst, tussen Nieuwe Nostalgie en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door X.
2. Nieuwe Nostalgie is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
3. Eventuele tekeningen, specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4. De producten van Nieuwe Nostalgie zijn maatwerk en worden op maat volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie en/of maten, waarvan Nieuwe Nostalgie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling, tijdig aan Nieuwe Nostalgie verstrekt worden.
6. Indien Nieuwe Nostalgie en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens, materialen, informatie en/of maten aan Nieuwe Nostalgie heeft verstrekt.
7. Indien de in lid 5 bedoelde gegevens, materialen, informatie en/of maten niet tijdig aan Nieuwe Nostalgie verstrekt worden, dan heeft Nieuwe Nostalgie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
1. Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door Nieuwe Nostalgie uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
2. Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Nieuwe Nostalgie schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe Nieuwe Nostalgie een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Nieuwe Nostalgie zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
4. Nieuwe Nostalgie heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
5. Nieuwe Nostalgie kan de overeenkomst in fasen uit voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
6. Wanneer Nieuwe Nostalgie en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan Nieuwe Nostalgie de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat Nieuwe Nostalgie de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
7. Voert Nieuwe Nostalgie een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Nieuwe Nostalgie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
8. Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt Nieuwe Nostalgie de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
9. Indien Nieuwe Nostalgie in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Nieuwe Nostalgie. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door X betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
10. Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen etc.
11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigings – en montageplaatsen van het uit te voeren werk geschikt zijn voor montage van de te leveren zaken, ongeacht eventueel door X gegeven adviezen of beoordelingen. Indien Nieuwe Nostalgie of een door Nieuwe Nostalgie ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan dan heeft Nieuwe Nostalgie het recht de zaken achter te laten, zonder deze te monteren.
Artikel 6 Annulering en wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Nieuwe Nostalgie.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nieuwe Nostalgie een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. X heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4. Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Nieuwe Nostalgie.
6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Nieuwe Nostalgie niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Nieuwe Nostalgie bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft Nieuwe Nostalgie te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Nieuwe Nostalgie toegerekend kunnen worden, dan zal Nieuwe Nostalgie geen meerkosten in rekening brengen.
Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
1. Nieuwe Nostalgie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
* Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
* Nieuwe Nostalgie na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
* Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
2. Indien Nieuwe Nostalgie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Nieuwe Nostalgie de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft Nieuwe Nostalgie de mogelijkheid om de overeenkomst danwel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Nieuwe Nostalgie de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Nieuwe Nostalgie en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Nieuwe Nostalgie geleverde diensten en producten, daaronder (eventueel) mede begrepen materialen, ontwerpen, schetsen informatie en/of maten etc. blijven in eigendom van Nieuwe Nostalgie totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met Nieuwe Nostalgie is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht Nieuwe Nostalgie daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
4. Wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is Nieuwe Nostalgie gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechtelijke machtiging, terug te nemen.
Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames
1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door Nieuwe Nostalgie zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever Nieuwe Nostalgie terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten Nieuwe Nostalgie schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
3. Nieuwe Nostalgie dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
4. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
6. Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door Nieuwe Nostalgie verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur, producent en/of leverancier wordt gegeven.
7. Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door Nieuwe Nostalgie terug genomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van Nieuwe Nostalgie te wijten is. In dat geval zal Nieuwe Nostalgie zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.
8. Nieuwe Nostalgie verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan Nieuwe Nostalgie toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. Nieuwe Nostalgie bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
9. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nieuwe Nostalgie de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Artikel 11 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient direct bij levering te geschieden, op een door Nieuwe Nostalgie aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Nieuwe Nostalgie kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
3. Nieuwe Nostalgie kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Nieuwe Nostalgie het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoelt in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
7. Nieuwe Nostalgie houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maximum aan incassokosten, met een minimum van €40, –
* Hoofdsom tot € 2.500, incassokosten maximaal 15%;
* Hoofdsom tussen € 2.500 en € 5.000: incassokosten maximaal 10%;
* Hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000: incassokosten maximaal 5%;
* Hoofdsom tussen € 10.000 en € 25.000: incassokosten maximaal 1%.
8. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
9. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse
Artikel 12 Overmacht
1. Nieuwe Nostalgie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van X Nieuwe Nostalgie ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
* Oproer;
* Oorlog of oorlogsgevaar;
* Mobilisatie;
* Bedrijfsbezetting;
* Werkstaking, boycot, blokkade;
* Natuurramp;
* (kern)Explosie;
* Ernstige brand;
* Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
* Uitval van toevoer van energie;
* Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
* Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
3. Onder overmacht verstaat Nieuwe Nostalgie, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Nieuwe Nostalgie gene invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nieuwe Nostalgie niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van X of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
4. Nieuwe Nostalgie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Nieuwe Nostalgie als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
5. Indien Nieuwe Nostalgie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is Nieuwe Nostalgie gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Nieuwe Nostalgie is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Nieuwe Nostalgie is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Nieuwe Nostalgie is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.
3. Nieuwe Nostalgie is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door Nieuwe Nostalgie in acht genomen waren.
4. Nieuwe Nostalgie is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Nieuwe Nostalgie niet heeft gevolgd.
5. De aansprakelijkheid van Nieuwe Nostalgie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Nieuwe Nostalgie is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
* Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nieuwe Nostalgie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Nieuwe Nostalgie toegerekend kunnen worden;
* Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
* Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
7. Nieuwe Nostalgie is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
* Gevolgschade;
* Gederfde winst;
* Gemiste besparingen;
* Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.
8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nieuwe Nostalgie.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en Nieuwe Nostalgie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Nieuwe Nostalgie, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.